Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Szeptember 6.

Pünkösd utáni 14. vasárnap.

Szent Mihály arkangyal csodatétele Choéban. Szent Archipposz.

 Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion).

Egyházi naptár Szeptember 7-től – Szeptember 13-ig.

Szeptember 7.   Hétfő       Szent Szózon vértanú.

16 óra Esti istentisztelet Lítiával (Kenyéráldással).

Szeptember 8.   Kedd    Szűz Mária születése (Kisboldogasszony).

                                                  8 óra Szent Liturgia.

Szeptember 9. Szerda          Szent Joákim és Anna istenősök.

                                               18 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Szeptember 10.Csütörtök     Szent Minodóra, Mitrodóra és Nymfodóra vértanúnők.

Szeptember 11.Péntek.          Szent Theodóra. Valaámi Szent Szergiosz és Germanosz.

Szeptember 12. Szombat      Szent Avtonomosz és Julianosz vértanúk.

                                               16 óra Virrasztó istentisztelet.

Szeptember 13. Vasárnap A Szent Kereszt felmagasztalása előtti vasárnap. Szent Kornéliosz vértanú százados.

                                              9,30 Imaórák

                                           10 óra Szent Liturgia

                                                        Esti istentisztelet Lítiával

                                                         (Kenyéráldással)

 

Aktuális

      1.Ma a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez.

  1. HITTAN OKTATÁS! Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy Szeptember hónapban a tanévkezdéssel együtt megkezdődik a gyerekek hittan oktatása is. Az elmúlt évekhez hasonlóan minden hónapban egy alkalommal, vasárnap tartunk hittan-foglalkozást a Szent Liturgia után (kb. 12 óra 15 perckor). Az első foglalkozás Szeptember 20-án, vasárnap lesz. A gyerek hittan foglalkozások témája : ismerkedés a Bibliával rajzfilmek segítségével. Várjuk minden 6 és 16 éves kor közötti gyerek jelentkezését! Jelentkezni lehet István atyánál személyesen, vagy telefonon (+36-30-210-7864).

 

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Pál apostolnak a κorithusiakhoz írt második leveléből

(2Kor 1,21-2,4.)

Testvéreim! Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. Én pedig az Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korinthusba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítlak titeket, akkor ki vidámít meg engem, hacsak nem az, akit én megszomorítok? Azért is írtam levélben erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között, sok könnyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős énbennem irántatok.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 22, 1-14..)

Mondá az Úr ezt a példabeszédet:„Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre! De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.”

ΙΔΜατθαίου (Μτ 22,1-14.)                       

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.  οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· ῾Ο μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·  πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἐταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ῾Ο δὲ ἐφιμώθη. Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.  Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

От Матфея Св. Благовествование (Мф 22,1-14.)

Рече Господь притчу сию: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего  и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: „вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир”.  Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: ” брачный пир готов, а званые не были достойны;  итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир”.  И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?” Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов”;  ибо много званых, а мало избранных.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük