Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232November 29.

 Pünkösd után 30. vasárnap.

Szent Paramonosz és Filumenosz vértanúk.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.  (1. hang, tropárion)

Egyházi naptár November 30-tól – December 6-ig.

November 30.Hétfő          Szent András apostol.

December    1. Kedd           Szent Naum próféta.

16 óra Könyörgő Kánon Szent István királyhoz.

December    2.  Szerda       Szent Habakum próféta.

18  óra Könyörgő Kánon Szent Nektáriosz püspökhöz.

December 3.Csütörtök      Szent Szofóniás próféta.

December 4. Péntek   Szent Barbara nagyvértanú. Szent Julianna vértanú.

Damaszkuszi Szent János.

December 5. Szombat    Megszentelt Szent Szavvász.

16 óra  Virrasztó istentisztelet.

December 6. Vasárnap Pünkösd után 27. vasárnap.

Csodatevő Szent Miklós püspök myrai püspök.

9,30  Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

  1. Ma a Szent Liturgia után „Hitünk és életünk Krisztussal” címmel felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. A katekézis témája: Az Egyházi év ünnepei. Minden kedves Testvérünket és minden Érdeklődőt szeretettel várunk.
  2. December 2-án, szerdán este 7 órakor folytatódik az ifjúsági-felnőtt katekézis lesz Dr. Imrényi Tibor protoierej vezetésével. A katekézis témája: „Beszélgetések a Hitvallásról”. A katekézis helyszíne a hittanterem.
  3. December 4-én, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel–az ó naptár szerinti „Szűz Mária bevezetése a templomba” ünnep alkalmából– kormányzó főpapunk, Tyihon püspök Szent Liturgiát szolgál Székesegyházunkban, a Székesegyház papság részvételével.
  4. Mához egy hétre –December 6-án- Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, székesegyházunk és Egyházközségünk Pártfogójához.

Pünkösd utáni 30. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány    

Felolvasás Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből

(Ef. 3,12-16.)

Testvéreim! Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

Evangéliumi olvasmány

(Lk 18,18-27)

Abban az időben egy előkelő ember jött Jézushoz és ezt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus ezt válaszolta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!” Ő pedig így szólt: „Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva.” Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: „Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.” Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva, így szólt: „Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.” Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: „Akkor ki üdvözülhet?” Ő így felelt: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.”

ΙΓΛουκ (Λκ ιη‘ 18-27)  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτὸν καί λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

От Луки Св. Благовествование (Лк 18,18-27)

В то время оно пришел к Иисусу некто из начальствующих и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük