Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232December 6.

 Pünkösd után 27. vasárnap.

Csodatevő Szent Miklós myrai püspök.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion)

Egyházi naptár December 7-től – December 13-ig.

December    7.  Hétfő        Szent Amvrosziosz mediolánumi püspök.

December    8. Kedd          Szentéletű Potápiosz. Szent Szoszthenisz,

Apollosz, Epafroditosz és Onisziforosz apostolok a 70 közül.

16 óra Könyörgő kánon Szent Miklós püspökhöz.

December    9.  Szerda     Szűz Mária fogantatása. Szent Szofróniosz ciprusi érsek.

18  óra Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz Hymnosszal.

December 10.Csütörtök    Szent Minász, Hermogenisz és Evgráfosz vértanúk.

16 óra Könyörgő Kánon Szent Lukács Szimferopoli érsekhez

December 11. Péntek        Oszlopos Szent Dániel. Szentéletű Nikon.

December 12. Szombat     Szent Szyridon trimythuszi püspök.

16 óra  Virrasztó istentisztelet.

December 13. Vasárnap. Szent Ősatyák vasárnapja.

Szent Evsztrátiosz, Avxentiosz, Evgéniosz, Mardáriosz és

Oresztisz vértanúk.

9,30  Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

  1. Ma a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, székesegyházunk és Egyházközségünk Pártfogójához.
  2. December 9-án, szerdán este 7 órakor folytatódik az ifjúsági-felnőtt katekézis lesz Magyar István protoierej vezetésével. A katekézis témája: „Hitünk és életünk”. A katekézis helyszíne a hittanterem.
  3. December 12-én, szombaton, Szent Szpyridon trimythuszi püspök ünnepén délután 15 óra 30 perckor Könyörgő Kánont végzünk.
  4. Mához egy hétre –December 13-án, vasárnap- a Szent Liturgia után hittan oktatást tartunk gyerekeknek. A gyerek hittan foglalkozások témája: ismerkedés a Bibliával rajzfilmek segítségével. A foglalkozás helyszíne a hittanterem.

Pünkösd utáni 27. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány    

Felolvasás Pál apostolnak a Zsidókhoz írt leveléből

(Zsid. 13,17-21.)

Testvéreim! Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értünk! Mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

Evangéliumi olvasmány

(Lk 13,10-17)

Abban az időben, Jézus egy zsinagógában tanított szombaton. Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: „Asszony, megszabadultál betegségedből.” És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: „Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton!” Az Úr így válaszolt neki: „Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?” Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.

ΙΛουκ (Λκ ιγ‘ 10-17)  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν δὲ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

От Луки Св. Благовествование (Лк 13,10-17)

Во время оно учил Иисус в одной из синагог в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük