Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Július 31.

Pünkösd utáni 6. vasárnap.

Szent Igaz Evdokimosz.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion)

Egyházi naptár Augusztus 1-től – Augusztus 7-ig

Augusztus 1. Hétfő        A Szent Kereszt emlékezete. Hét  Szent Makkabeus testvér vértanú

 7,30 Szent Liturgia. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez 

Augusztus 2. Kedd        Szent István apostol, archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele. Boldog Vazul.

16 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 3. Szerda      Szentéletű Iszákiosz, Dalmátosz és Fausztosz. Szent István római püspök vértanú. Szentéletű Római Antóniosz.

18 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 4. Csütörtök    Hét efezusi Szent ifjú. Szenéletű Evdokia vértanúnő.

16 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 5.   Péntek       Szent Evszigniosz vértanú.

16 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 6. Szombat   Az Úr színeváltozása.

10 óra Szent Liturgia

15,30 Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez. Esti  istentisztelet

Július 17. Vasárnap.  Pünkösd utáni 6. vasárnap.

Szent Igaz Evdokimosz.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

 A következő héten Szent Liturgiát szolgálunk Székesegyházunkban:

Augusztus 1-én, hétfőn –a Szent Kereszt emlékezetének alkalmából- reggel 7,30-kor

Augusztus 6-án, szombaton -az Úr színeváltozásának ünnepén-

délelőtt 10 órakor

Pünkösd utáni 6. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levélből (Róm 12,6-14.)

Testvéreim! Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 9,1-8.)

Abban az időben Jézus hajóra szállt és átkelt a maga városába. És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: „Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid.” Ekkor néhány írástudó így szólt magában: „Ez Istent káromolja.” Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: „Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! – vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel – így szólt ekkor a bénához –, vedd az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Ματθαίου ΣΤ (Μτ θ 1-8)    

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ῞Ινα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

От Матфей Св. Благовествование (Мф 9,1-8)

Во время оно Иисус, войдя в лодку, переправился [обратно] и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. И он встал, [взял постель свою] и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük