Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Október 23.

Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Szent Jakab apostol, az Úr testvére.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető (1. hang, tropárion).

Egyházi naptár Október 24-től – Október 30-ig

Október 24.      Hétfő     Szent Arethasz és Szynklitiké vértanúk.

Október 25.     Kedd       Szent Markianosz, Martyriosz és Anasztásziosz vértanúk.

8,30 Szent Liturgia

Október 26.   Szerda      Szent Demeter nagyvértanú.

8,30 Szent Liturgia

17 óra lenyugvási istentisztelet Akathisztosz Hymnosszal

Október 27.  Csütörtök    Szent Nesztor vértanú.

Október 28.   Péntek       Szent Terentiosz és Neonilla vértanúk. Szavvaita Szent István.

Október 29.  Szombat     Római Szent Anasztászia vértanúnő. Szentéletű Avrámiosz.

16 óra  Virrasztó istentisztelet

Október 30. Vasárnap. Pünkösd utáni 22. vasárnap.

Szent Zinóviosz és Zinóvia vértanúk

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

  1, Október 23-án, vasárnap Szent Jakab apostolnak az Úr testvérének lesz az ünnepe. Ebből az alkalomból -a kialakult hagyománynak megfelelően- Szent Jakab apostol Liturgiáját fogjuk szolgálni.

   2, Október 26-én, szerdán este 6 órakor folytatódik az ifjúsági-felnőtt katekézis Magyar István protoierej vezetésével. A katekézis témája: „Hitünk és életünk Krisztussal” . A katekézis helyszíne a hittanterem.

3, Október 24-től Október 29-ig hétköznapokon a következő magyar nyelvű istentiszteletek lesznek:

Október 25. kedd       8,30   Szent Liturgia

Október 26. szerda     8,30 Szent Liturgia. Szent Demeter   nagyvértanú.

Október 26. szerda      17 óra  Lenyugvási istentisztelet Akathisztosz

Hymhosszal                                  

Pünkösd utáni 23.vasárnap olvasmányai

Szent Jakab apostol, az Úr testvére

Ószövetségi olvasmány

Felolvasás Ézsaiás próféta könyvéből (Ézs 43,9-14.)

Ezt mondja az Úr: Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek! Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá: úgy van! Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR -, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz. Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten. Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR -, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az ÚR, megváltótok, Izráel Szentje: A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 13,54-58.)

Abban az időben: Jézus elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: „Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez?” És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτ 13.54-58)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁ Ιησοῦς ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας; καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

От Матфея Св. Благовествование (Мф 13,54-58)

Во время оно, Иисус придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, такчто они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын?не Его ли Мать называется Мария,и братьяЕго Иаков,и Иосий,и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли междунами? откуда же у Него все это? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и вдоме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

( Gal 1,11-19.)

Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok: milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük