Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

 

Pap:

Áldott a mi Istenünk mindig, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Kántor:

Ámin.

Pap:

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományazója, jöjj és lakozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden szennyfolttól és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Kántor:

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor) Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin. Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért. Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Pap:

Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Kántor:

Ámin.

  1. zsoltár

Uram, hallgasd meg imádságomat, halld meg könyörgésemet a Te igazságodban, hallgass meg engem a Te igazságosságodban, és ne szállj perbe a Te szolgáddal, hiszen senki élő meg nem igazulhat Teelőtted. Íme az ellenség üldözi az én lelkemet, a földig alázta meg életemet; a sötétségbe ültetett engem, mint a rég holtakat; elcsügged a lelkem énbennem, megretten bennem az én szívem. Megemlékeztem a régmúlt napokról, el­mélkedtem minden dolgaidról, kezednek műveiről elmélkedtem. Kitárom Tefeléd karjaimat, olyan a lelkem Tehozzád, mint a szikkadt  föld. Hamar hallgass meg engem, Uram, megfogyatkozott az én lelkem. Ne fordítsd el orcádat éntőlem, mert hasonló lennék a sírba menőkhöz. Hamar hallasd velem kegyelmedet, mert Tebenned reménykedem. Mutasd meg nékem az utat, amelyen járjak, mert Hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, mert Hozzád menekedtem; taníts meg cselekedni a Te akaratodat, mert Te vagy az én Istenem; a Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. A Te nevedért, Uram, éltess engem, a Te igaz­ságosságodért vezesd ki lelkemet a bánkódásból, és a Te irgalmadért rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet, mert én a Te szolgád vagyok.

Dicsőség … most és mindenkor …

Alliluia. Alliluia. Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Pap:

Isten az Úr, és megjelent nékünk, áldott aki az Úr nevében jő

Kántor: (minden versre)

Isten az Úr, és megjelent nékünk, áldott aki az Úr nevében jő

Pap:

Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma.

Körülvéve körülvettek engem, és az Úr nevével álltam ellen nékik.

Nem halok meg, hanem élni fogok, és elmondom az Úrnak műveit.

A kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a szeglet fejévé, az Úrtól

lett ez, és csodálatos a mi szemeinkben.

Tropárionok

Szülésben a szüzességet megőrizted, elhunytodban a világot el nem hagytad Istennek Szülője. Az Élethez költöztél át, mert Anyja vagy az Életnek, és közbenjárásaiddal megmented a haláltól a mi lelkünket.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Isten Szülőjéhez állhatatosan folyamodjunk most, mi bűnösök és gyarlók, és boruljunk le Előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk segíts, könyörülj rajtunk! Siess, elveszünk vétkezéseink sokasága miatt. Ne engedd el szolgáidat üres kézzel, mert Te vagy az egyedüli reménységünk.

  1. zsoltár

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint, töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben, győztes ítéleteidben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűnömtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te útjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek; töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Kánon

  1. óda

Isteni dicsőségtől ékesen, szent és ragyogó emléked óh Szűz, vígságra gyűjtötte egybe a hívőket, kik tánccal-dobbal énekelnek a Te egyszülött Fiadhoz, mert dicsőségesen megdicsőíttetett.

Isten hatalmával erősíts meg engem, hogy örvendve dicsérjem a Te emlékedet óh Tisztaságos, városod oltalmát és egész népednek leronthatatlan hatalmát, és nyájadnak erősségét, óh Szentséges.

Jótéteményt és irgalmat merítünk a Te közbenjárásaidból, mert Te a hatalmas Istent szülted, aki üdvözít minden igaz hívőket, esedezéseid által fedhetetlen Nagyasszonyunk, amiért is mindannyian magasztalunk Téged.

Oltalmadhoz folyamodik a Te néped, óh Istennek fedhetetlen Szülője, légy segítőnk nekünk a Te szolgáidnak, és vezesd az üdvösségre a mi könyörgésinket, kik szeretettel dicsőítünk Téged.

  1. óda

   Teremtő és mindeneket fenntartó, isteni Bölcseség és Erő, erősítsd meg az Egyházat Krisztus, szilárddá és rendíthetetlenné, mert egyedül Te vagy Szent aki a szentek között nyugszol.

Újítsuk meg hittel szívünket Isten Szent Szülője előtt, ki megszerzi a megváltást mindazoknak, akik hittel folyamodnak Hozzá. Őrizz meg minket óh Tisztaságos, minden látható és láthatatlan ellenségtől.

Ki kegyesen megszenteled mindazokat, akik hittel templomodhoz folyamodnak, és kik szeretettel leborulnak Teelőtted, ments meg minket minden bajtól, és engeszteld ki irántunk Fiadat és Istenünket.

Szétoszlott most a gonoszság sötétsége, és felragyogott a napfényes és lelki világosság: a fedhetetlen Istenanyja tisztes emléke, amit áhítattal ünnepelünk.

 

Pap:

Irgalmazz nékünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod sze­rint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap:

Könyörgünk még istenoltalmazta országunkért, annak vezetőiért és népéért.

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap: Könyörgünk még szentséges atyánkért, N. patriarchánk-ért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért) és Krisztusban egész testvériségünkért; és minden ke­resztény lélekért, a bánkódókért és meggyötörtekért, akik Isten irgalmát és segítségét áhitják; és ennek a városnak és a benne élőknek oltalmáért; az egész világ békés fenn­állásáért; Isten szent egyházainak jólétéért; a buzgalom­mal és isteni félelemmel fáradozó és szolgáló atyáink és testvéreink üdvözüléséért és megsegítéséért; az elhagyot­takért és a távozóban lévőkért; a betegségben fekvők meggyógyulásáért; minden eddig elhunyt atyáink és test­véreink, az itt és mindenütt nyugovó igazhitűek meg­nyugvásáért, megkíméléséért, boldog emlékezetéért és bűneik elengedéséért; a foglyok szabadulásáért; a szolgá­latban lévő testvéreinkért, és mindazokért, akik ebben a szent templomban szolgálnak és valaha szolgáltak; mond­juk:

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap:

Könyörgünk még minden testvéreinkért és minden ke­resztényekért.

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap:

Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Lé­leknek, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Kántor:

Ámin.

  1. óda

A próféták szózatai és talányos mondásai, jelezték a Szűztől való megtestesülésedet óh Krisztus, fényességed sugárzása nemzetek világosságává lett, és a mélység így kiált Hozzád örömmel: Dicsőség a hatalmadnak, Emberszerető.

Tisztaságos Hajadon, ki az alkony nélkül való Világossághoz járultál, emlékezz meg rólunk, esedezve Fiadhoz és Istenünkhöz, hogy adja meg a bűnök elengedését nékünk, akik a Te tisztes emlékedet ünnepeljük.

Amiként a tündöklő nap az égbolton áthaladva ragyog, úgy sugárzik a Te isteni ünneped, és elűzve tőlünk a szenvedélyek ködét, megtisztulást ad a mi lelkünknek és szabadulást a nyomorúságoktól.

Biztonságos menedékünk és nagy büszkeségünk, tisztaságos, fedhetetlen és fölöttébb magasztalt Szűz Anya, a szellemi szentség frigyszekrénye vagy Te, és a gyógyulások kiapadhatatlan forrása azok számára, kik tiszteleik a Te tisztes emlékedet.

  1. óda

Erényeid isteni és mondhatatlan szépségét hirdetem Krisztus, mert az örökkévaló dicsőségnek együtt örök és azonos tulajdonságú kisugárzásaként feltündökölve, és a szűzi bensőből megtestesülve napvilágul keltél fel a sötétben és árnyékban lévőknek.

Eltelnek megszenteléssel azok, akik Hozzád folyamodnak, ezért is mi hívők elnyerve a bűnök bocsánatát ünnepeljük a Te tisztes emlékedet és könyörgünk Hozzád eszközölj ki kegyelmet és irgalmat számunkra az ítélet napján.

Szűzi tisztasággal ékeskedel, aki szépséges Fiadat és a mi Istenünket szülted. Örvendeztesd meg a papi rendet és szabadítsd meg a Te népedet minden nyomorúságoktól.

Isteni eső felhője voltál óh Szűz fedhetetlen Nagyasszonyunk, mely üdvösséges esőt hullajtott megöntözve a bűntől kiszikkadt földet az erényes cselekedetek gyümölcseit érlelve, ezért boldognak nevezünk Téged.

  1. óda

   A cethalnak tengerből származó belső tüze háromnapos elhantolásodnak volt az előképe, melynek Jónás lett a hirdetője, mert megmenekülve amint előreküldetett, sértetlenül így kiáltott: a dicséret szavával áldozok Néked Uram.

Az örök idők előttről Valót mint Gyermeket szülted és újjáalkottad a bűnök sokaságától roskadozó szívünket. Fogadd el Hozzád zengett énekünket óh Istennek Örökszűz Szülője.

Minden lélek örvendezik midőn belép e Te templomodba magasztalva a Te tisztes emlékedet Istennek Szűz Szülője, Aki napként ragyogsz és világosságot árasztasz Isten Lelkének kegyelme által. Sugározz be minket is és világosítsd meg szívünket, óh Szűzanya Nagyasszonyunk.

Magasztaljuk a tisztaságos emlékedet és tiszteljük feddhetetlen foganásodat és szülésedet óh Istennek Hajadon Jegyese. Velünk együtt dicsőítenek az angyali seregek és minden szenteknek gyülekezetei.

 

Pap:

Irgalmazz nékünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod sze­rint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap:

Könyörgünk még szentséges atyánkért, N. patriarchánk-ért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért) és Krisztusban egész testvériségünkért.

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap:

Könyörgünk még, hogy őrizze meg Isten ezt az egyházat és ezt a várost és minden várost és vidéket a haragtól, éh-haláltól, dögvésztől, földindulástól, árvíztől, tűzvésztől, fegyvertől, idegenek támadásától, polgárháborútól és hir­telen haláltól; hogy a mi jóságos és embereket szerető Istenünk könyörületes és engesztelékeny legyen, és há­rítson el és szórjon széjjel minden ellenünk irányuló ha­ragot és betegséget, és kíméljen meg minket az eljövendő igazságos büntetéstől, és irgalmazzon nekünk.

Kántor:

Uram irgalmazz (3-szor)

Pap:

Könyörgünk még, hogy a mi Urunk Istenünk hallgassa meg mi bűnösök könyörgésének hangját, és irgalmazzon nekünk.

Kántor:

Ámin.

Kondákion:

   A közbenjárásban meg nem pihenő Istenszülőt, és az oltalomnak szilárd reménységét, a sírbolt és a halál le nem győzhette. Mert mint az Életnek Anyját, az Élethez költöztette, az örökszűz méhnek Magzatja.

Ikosz:

Bástyázd körül értelmemet Üdvözítőm, mert a világ védőfalát, a Te tisztaságos Anyádat magasztalni bátorkodom. Az igéknek bástyájára erő­síts meg engem, és a gondolatok súlyával végy körül védőfalként engem; mert Te mondod, hogy a hittel folyamodók kéréseit teljesíted. Te adj né­kem nyelvet, szólást, meg nem szégyenülő gondolatot; mert a megvilágo­sodás minden ajándékát Te adod, óh Megvilágosító, az örökszűz méhnek Magzatja.

Pap:

Figyeljünk! Bölcseség!

Prokimen.

Megemlékezem a Te nevedről minden nemzedékről nemzedékre.

Halljad leányzó, és lássad, és hajtsd ide füledet, és felejtsd el népedet és atyádnak házát, a király kívánta meg szépségedet.

Pap: És hogy méltók legyünk a Szent Evangélium meghallgatására, a mi Urunkat Istenünket kérjük.

Kántor: Uram irgalmazz (3-szor).

Pap: Bölcseség! Felállva hallgassuk a Szent Evangéliumot. Békeség mindnyájatoknak.

Kántor: És a te lelkednek.

Pap: Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából, figyeljünk! ( Lk 1,39-46.56.).

Kántor:

Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

Pap:

Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve. Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.

Kántor:

Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.

Dicsőítjük Fiadat, Istennek Szülője, és kiáltjuk Hozzád, tisztaságos Nagyasszonyunk:          szabadítsd meg szolgáidat minden veszedelemtől.                                                                          

Most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Az igazhitűek minden nyelve magasztalja, boldognak nevezi és dicsőíti tisztaságos szülésedet, Istennek Mátkája, Mária.

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet.

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzettségének üdvössége.

Pap:

Üdvözítsd Isten a Te népedet, és áldd meg a Te öröksé­gedet. Látogasd meg a Te világodat irgalmassággal és kö­nyörülettel. Emeld föl az igazhitű keresztények erejét, és áraszd reánk a Te bőséges irgalmadat; a mi tisztaságos Nagyasszonyunk, Istennek Szülője és Örökszűz Mária közbenjárásai és a drága és életetadó Kereszt ereje által, a tiszteletreméltó Mennyei Testnélküli Hatalmaknak, a tiszteletreméltó, dicsőséges Próféta, Előhirnök és Keresz­telő Jánosnak, a szent, dicsőséges és dicséretes apostolok­nak, szent atyáinknak és egyetemes nagy tanítóinknak és hierarcháinknak: Nagy Vazulnak, Theológus Gergelynek és Aranyszájú Jánosnak, csodatevő szent Miklós myrai püspök atyánknak, a szent, dicsőséges és győzedelmes vértanúknak, a szentéletű és isteni ihletettségű atyáink­nak, a szent és igaz istenősöknek, Joákimnak és Annának, szent N-nek (akié a templom) és szent N-nek (akinek az ünnepe van) és minden szenteknek oltalma által. Esede­zünk Hozzád, nagyirgalmú Urunk, hallgass meg minket bűnösöket, kik Hozzád könyörgünk, és irgalmazz nekünk.

Kántor:

Uram irgalmazz (12-szer)

Pap:

A Te egyszülött Fiadnak irgalma, könyörülete és ember­szeretete által, kivel áldott vagy a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mind­örökön örökké.

Kántor:

Ámin.

  1. óda

A vakmerő haragnak és a tűznek ellenszegült az isteni szeretet, a tüzet beharmatozta, a haragot pedig kigúnyolta midőn a szent ifjak isteni ihletettségű énekével így felelt a hangszereknek a tűz közepette: Atyáinknak és nekünk dicsőséges Istene áldott vagy.

Eljött a mindenek Királynője és javunkra mennyei oltalmat szerzett, az Ő emlékét amely által megmenekülünk a láthatatlan ellenségek támadásaitól, így kiáltva az Ő Szent Fiához: Áldott a mi atyáinknak Istene.

A Te születésed és minden más ünnepeid koszorúzzák az esztendő körforgását óh Istennek Szűz Szülője. Most is ékesítsd fel a Te tisztes emléked napját kegyelmet fakasztva ránk a hívőkre, kik a templomodhoz folyamodunk.

Minden Mennyei Hatalmak magasztalják Istennek Szülőjét és az emberek nemzettsége dicsőíti Őt. Ő a menedékünk, reménységünk és oltalmunk és védelmünk az ellenség támadásaitól.

  1. óda

Szenteket hűsítő, gonoszokat megégető lángot mutatott az Isten hatalmas angyala az ifjaknak, életet fakasztó forrássá tette pedig Istennek Szülőjét aki a halált elpusztítja és életet fakaszt mindazoknak, kik így énekelnek: Egyedül a Teremtőt dicsérjük mi a megváltottak és magasztaljuk Őt mindörökké.

Királynője vagy a mindeneknek Istennek tiszta Szülője, ki egyedülálló vagy az Isten előtt, Krisztus Isten szent trónja és palotája. Hozzá esedezz azokért kik tisztelnek Téged,hogy adja meg bűneik elengedését.

Örvendezzetek óh istenes próféták tisztelve Isten Szűz Szülőjét, mert Ő betöltötte minden jövendőlésteket, szülvén az Általatok hirdetett Krisztust a mindenek Királyát, akit magasztalunk mindörökké.

Elesettek felemelkedése, bánkódók örvendezése, eltévedtek eligazítója, betegek meglátogatása és gyógyulása, minden keresztények üdvössége őrizz meg és ments meg bennünket az idegenek támadásaitól óh Úrnőnk, kik tisztelünk Téged

  1. óda

Legyőzettek a természet törvényei Tebenned óh tisztaságos Szűz, mert szűzi volt a szülésed és az életet jegyezte el a halálod. Ki a szülés után is Szűz maradtál és a halál után is élsz Istennek Szülője, mindenkor oltalmazd a Te örökségedet.

Testnélküliek rendjei, patriarchák gyülekezete, apostolok isteni közössége, próféták kara és vértanúk serege, szentek és szentéletű atyáink gyülekezetei örvendjetek velünk, ünnepelve és magasztalva Istennek Anyját.

Mindeneket megszenteltél szüléseddel tisztaságos Hajadon és megvilágosítást adtál nekünk, amiért is Téged magasztalunk.

Emeld fel az igazhitű keresztények erejét óh Istennek tisztaságos Szülője, tartsd meg háborítatlanul a Te városaidat, a Neked szentelt templomokat, őrizz meg minden keresztény vidéket, ahol magasztalják a Te nagy és dicsőséges nevedet óh tiszta Nagyasszonyunk.

Kántor:

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szü­lője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Sze­ráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicséreti sztichirák

Dicsőséges elhunytodon örvendeznek az egek és vigadnak az angyalok seregei, az egész föld pedig örül éneket zengve Tenéked, a mindenek Uralkodója Anyjának, házasságot nem ismerő Szentséges Szűz, aki megszabadítottad az emberek nemzettségét az ősszülők ítéletétől.

A földnek határairól gyűltek össze isteni intésre a választott apostolok eltemetni Téged, és amikor a földről a magasságba láttak emeltetni, Gábrielnek szavait kiáltották örömmel Néked: Örvendezz óh egész Istenségnek hordozója! Örvendezz Egyetlen, aki a szülésed által összekötötted a földieket a magasságbeliekkel.

Aki az Életet szülted, halhatatlan életbe költöztél szent elhunytod által amikor is körülvettek Téged az Angyalok, Fejedelemségek és Hatalmak, apostolok és próféták, és az egész teremtés, Fiad pedig tisztaságos kezeibe fogadta a fedhetetlen lelkedet, Istentől eljegyzett Szűzanya.

   Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Halhatatlan elhunytodkor Istennek Szülője és Életnek Anyja, a fellegek levegőbe ragadták az apostolokat, és bár a világon széjjelszórva voltak, egy helyre hozták el őket a Te tisztaságos testedhez. Amikor azt áhítattal eltemették Gábrielnek szavaival énekelték: Örvendezz Kegyelembefogadott érintetlen Szűzanya, az Úr van Teveled! Velük együtt esedezzélFiadhoz és Istenünkhöz a mi lelkünk üdvözüléséért.

Magasztalás

Magasztalunk Téged, Krisztus Istenünknek feddhetetlen Anyja, és dicsérjük dicsőséges elhunytodat

Kántor:

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin. Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért. Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Pap:

Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Kántor:

Ámin.

Tropárion

Szülésben a szüzességet megőrizted, elhunytodban a világot el nem hagytad Istennek Szülője. Az Élethez költöztél át, mert Anyja vagy az Életnek, és közbenjárásaiddal megmented a haláltól a mi lelkünket.

Pap:

Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod sze­rint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Kántor: (minden könyörgésre):

Uram irgalmazz. (3-szor.)

DIAKONUS:

Könyörgünk még szentséges atyánkért, N. patriarchánk-ért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért) és Krisztusban minden testvéreinkért.

Könyörgünk még istenoltalmazta országunkért, annak vezetőiért és népéért. é

Könyörgünk még testvéreinkért: papokért, szerzetespa­pokért, és Krisztusban egész testvériségünkért.

Könyörgünk még e szent templom boldog és magasztos alapítóiért, és minden eddig elhunyt atyáinkért és testvé­reinkért, és az itt és mindenütt nyugovó igazhitűekért.

Könyörgünk még Isten szolgáinak, e szent egyház tagjai­nak kegyelembefogadásáért, életéért, békeségéért, egész­ségéért, üdvözüléséért, meglátogatásáért, bűneinek meg­bocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még azokért, akik ebbe a szent és tisztelet­reméltó templomba gyümölcsöket hoznak és jót csele­kesznek, akik itt fáradoznak, énekelnek, és a körülálló népért, mely várja a Te nagy és bőséges irgalmadat.

Pap:

Hallgass meg minket, Isten, mi Üdvözítőnk, a föld min­den végein és a messzi tengereken lévőknek reménysége, és könyörületes, könyörületes légy hozzánk, Uralkodónk, a mi bűneink megítélésében, és irgalmazz nekünk. Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked di­csőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Lélek­nek, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Kántor:

Ámin.

Pap:

Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség Néked

Kántor:

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin. Uram irgalmazz (3-szor). Adj áldást Atyánk.

Pap:

Krisztus igaz Iste­nünk, az Ő tisztaságos Anyjának, a szent, dicsőséges és dicséretes apostoloknak, szent N-nek (akié a templom) és szent N-nek (akinek az ünnepe van), szent és igaz is­tenősöknek, Joákimnak és Annának és minden szentek­nek közbenjárásai által, irgalmazzon nekünk és üdvözít­sen minket, mint jóságos és embereket szerető.

Kántor:

Ámin.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük