Egyházközségi Hírlevél

20150717_151232Február 21.

Vámos és Farizeus vasárnap.

Szentéletű Timótheosz.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion)

Egyházi naptár Február 22-től – Február 28-ig

Február 22.   Hétfő      Evgénioni vértanúk ereklyéinek megtalálása.

16 óra Esti istentisztelet

Február 23.   Kedd         Szent Polykarposz szmirnai püspök vértanú.

Február 24.   Szerda        Keresztelő Szent János fejének első

és második megtalálása.

18 óra Kánon Szent János Sanghaji és San Franciscoi érsekhez

Február 25. Csütörtök      Szent Tarásziosz konstantinápolyi érsek.

16 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Február   26. Péntek     Szent Porfyriosz gázai püspök.        

Február 27. Szombat     Szent Prokópiosz hitvalló.

16 óra Virrasztó istentisztelet.

Február 28. Vasárnap.   Tékozló fiú vasárnapja.

Szent Vazul hitvalló.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia

Aktuális

  1. Ma a Szent Liturgia után hittan oktatást tartunk a 12-16 éves korosztály számára. A foglalkozás témája: „Hitünk alapjai”. A foglalkozás helyszíne a hittanterem.
  2. Mához egy hétre -Február 28-án- vasárnap, a Szent Liturgia után „Hitünk és életünk Krisztussal” címmel felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. Minden kedves Testvérünket és minden Érdeklődőt szeretettel várunk.
  3. Február 24-én, szerdán este 7 órakor folytatódik az ifjúsági-felnőtt katekézis Magyar István protoierej vezetésével. A katekézis témája: „Hitünk és életünk” . A katekézis helyszíne a hittanterem.

Vámos és Farizeus vasárnapjának olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Szent Pál apostolnak Timótheushoz írt második leveléből (II.Tim 3,10-15.)

Gyermekem Timóteus! Te követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából (Lk 18,10-14.)

Mondá az Úr ezt a példabeszédet: „Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Κυριακ Τελνου κα Φαρισαίου (Λκ 18,10-14)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην˙ ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

От Луки Св. Благовествование (Лк 18,10:14)

Рече Господь притчу сию: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük