Egyházközségi Hírlevél

Június 11.

Minden Szentek Vasárnapja.

A világon szerte elhullt vértanúid vérével, mint bíborral és selyemmel felékesített Egyházad, így kiállt általuk Hozzád, Krisztus Isten: Áraszd könyörületedet a Te Népedre, ajándékozz békét népességednek, és a mi lelkünknek a nagy irgalmat.(Minden szentek vasárnapjának tropárionja)

Egyházi naptár Június 12-től – Június 18-ig

Június   12.   Hétfő   Szentéletű Onúfriosz és Péter.

Június   13.   Kedd      Szent Aquilina vértanúnő.

9,30  Szent Liturgia                              

Június 14.   Szerda    Szent Elisszeus próféta. Szent Methódiosz konstantinápolyi érsek hitvalló.

9,30 Szent Liturgia

17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Június 15.  Csütörtök  Szent Ámosz próféta. Szent Jónás moszkvai metropolita.

Június 16.  Péntek  Szent Tychon amathuszi püspök.

16 óra Esti istentisztelet

Június 17. Szombat  Szent Mánuel, Szável és Izmáel vértanúk.

Június 18. Vasárnap. Pünkösd utáni 2. vasárnap.  Szent Leontiosz, Hypátiosz Theodulosz vértanúk.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

Aktuális

  1. Június 11-én, vasárnap, a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.
  2. 2017. Június 26 – Július 2-ig kerül sor Miskolcon a „II. Ahtirkai Istenszülő nemzetközi gyermektábor” megrendezésére. A gyermektáborra jelentkezni lehet: Krank Andreánál a +36 70 772 8258 telefonszámon, vagy E-mail-en:

krankandrea@gmail.com

Bővebb felvilágosítás, jelentkezési lap letöltési lehetőséggel:

http://miskolc.orthodoxia.org/2017/05/10/ahtirkai-istenszulo-miskolci-gyermektabor/

Plakát a gyermektáborról:

http://miskolc.orthodoxia.org/files/2017/05/ÚJ-PLAKÁT.txt_.jpg

Minden szentek vasárnapjának olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 11,33-12,2.)

Testvéreim! Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 10,32-38. 19,27-30)

Mondá az Úr az Ő tanítványainak: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: „Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?” Jézus erre ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, vagy feleségét, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.”

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΜΑΤΘΑΙΟΥ) (Ματθ. 10.32-38, 27-30)                

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

От Матфея Св. Благовествование (Мф. 10,32-38; 19,27-30 )

Рече Господь своим ученикам: Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит до’мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зе’мли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük