Egyházközségi Hírlevél

Január 14.

Vízkereszt utáni vasárnap. Sinai Szent Atyák. Szent Nina.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

 Egyházi naptár Január 15-től – Január 21-ig

Január 15.           Hétfő        Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János.

10 óra Főpapi Szent Liturgia

Január 16.           Kedd         Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete.

10 óra Szent Liturgia

Január 17.           Szerda        Nagy Szent Antóniosz.

10 óra Szent Liturgia

17 óra Esti istentisztelet    

Január18.            Csütörtök   Szent Athanásziosz és Kyrillosz alexandriai érsekek.

Január 19.           Péntek        Egyiptomi Szent Makáriosz.

Január 20.           Szombat     Nagy Szent Evtimiosz.

Január 21.       Vasárnap. Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szent Neofytosz vértanú. Szent Maximosz hitvalló.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

 Aktuális

 1, Január 14-én, vasárnap 10 órakor Főpapi Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk, Antonij bécsi és budapesti, valamint Tyihon podolszki püspök atyák szolgálnak a Székesegyház papságával.

2, Január 15-én, hétfőn 10 órakor -az ó-naptár szerint Szárovi Szent Szerafim ünnepén- ugyancsak Főpapi Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk, Antonij püspök atya szolgál az Egyházmegye papságával.

 Vízkereszt utáni vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

 Felolvasás Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 4,7-13)

Testvéreim! A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.” Az pedig, hogy „felment”, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az „fel is ment”, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.

Evangéliumi olvasmány

 Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 4,12-17)

Abban az időben Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: „Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.” Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

 Κυριακ μετ τ Φτα (Μτ δ 12-17)

Τῷ καιρῷ ὲκείνῳ, ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ,ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

 От Матфея Св. Благовествование (Мф 4,12:17)

Во время оно услышав же Иисус, что Иоанн отдан [под стражу], удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük